Những câu nói đầy sức mạnh và truyền động lực có khả năng thay đổi tư duy và định hình tương lai. Trong bài viết này, SET GLOBAL sẽ tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh nhất , mang lại nguồn động viên và khích lệ cho cuộc sống của bạn. Cùng khám phá và thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của những câu nói này.

Mục Lục

1. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

nhung-cau-noi-hay-bang-tieng-anh-ve-cuoc-song
Câu nói hay bằng tiếng Anh về cuộc sống

Life is what happens when you’re busy making other plans. (Cuộc sống chính là những điều xảy ra khi bạn đang bận rộn với những kế hoạch khác.)

 

Life is either a daring adventure or nothing at all. – Helen Keller (Cuộc sống có thể là một cuộc phiêu lưu liều lĩnh hoặc chẳng có gì cả.)

 

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Charles R. Swindoll (Cuộc sống là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng với nó.)

 

Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde (Cuộc sống quá quan trọng để được coi là nghiêm trọng.)

 

Life is short, and it is up to you to make it sweet. – Sarah Louise Delany (Cuộc sống ngắn ngủi, và điều quan trọng là bạn phải biến nó trở thành điều ngọt ngào.)

 

In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years. – Abraham Lincoln (Cuối cùng, không phải là số năm bạn đã sống, mà là cuộc sống trong những năm đó.)

 

Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations. – Oliver Goldsmith (Cuộc đời là một hành trình phải đi dù đường đi có khó khăn và điều kiện ở đó có thể không tốt.)

 

Life is really simple, but we insist on making it complicated. – Confucius (Cuộc sống thật sự đơn giản, nhưng chúng ta cứ thích làm nó phức tạp.)

 

Life is about making an impact, not making an income. – Kevin Kruse (Cuộc sống là về việc tạo ra ảnh hưởng, không phải là về thu nhập.)

 

Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. – Dennis P. Kimbro (Cuộc sống là 10% những điều xảy ra với chúng ta và 90% cách chúng ta phản ứng với nó.)

2. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về tình yêu

Love is not finding someone to live with. It’s finding someone you can’t imagine living without. (Tình yêu không phải là tìm thấy người bạn có thể sống cùng. Mà là tìm thấy người mà bạn không thể tưởng tượng sống thiếu.)

 

The best thing to hold onto in life is each other. – Audrey Hepburn (Điều tốt nhất để giữ trong cuộc sống là nhau.)

 

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. – Aristotle (Tình yêu được tạo thành từ một tâm hồn duy nhất ở trong hai cơ thể.)

 

Love is when the other person’s happiness is more important than your own. – H. Jackson Brown, Jr. (Tình yêu là khi hạnh phúc của người kia quan trọng hơn hạnh phúc của bạn.)

 

Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it. – Nicholas Sparks (Tình yêu giống như gió, bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng bạn có thể cảm nhận nó.)

 

Love isn’t something you find. Love is something that finds you. – Loretta Young (Tình yêu không phải là điều bạn tìm kiếm. Tình yêu là điều tìm thấy bạn.)

 

Love is an endless act of forgiveness. Forgiveness is the key to action and freedom. – Maya Angelou (Tình yêu là một hành động khoan dung không ngừng. Sự khoan dung là chìa khóa của hành động và tự do.)

 

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. – Robert A. Heinlein (Tình yêu là trạng thái trong đó hạnh phúc của người khác là thiết yếu cho hạnh phúc của bạn.)

 

To love and be loved is to feel the sun from both sides. – David Viscott (Yêu và được yêu là cảm giác ánh nắng từ cả hai phía.)

 

Love is an act of endless forgiveness. Forgiveness is the key to action and freedom. – William Blake (Tình yêu là một hành động của sự khoan dung không bao giờ dứt. Sự khoan dung là chìa khóa của hành động và tự do.)

3. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về tình bạn

nhung-cau-noi-hay-bang-tieng-anh-ve-tinh-ban
Câu nói hay bằng tiếng Anh về tình bạn

 Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.’ – C.S. Lewis (Tình bạn bắt đầu khi một người nói với người kia, ‘Gì cơ? Bạn cũng vậy sao? Tôi đã nghĩ chỉ có mình mình thôi.’)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại keo duy nhất có thể làm cho thế giới này được liên kết với nhau.)

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.’ – C.S. Lewis (Tình bạn bắt đầu khi một người nói với người kia, ‘Cái gì! Bạn cũng thế sao? Tôi đã nghĩ chỉ mình mình thôi.’)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại keo duy nhất có thể giữ thế giới này lại với nhau.)

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.’ – C.S. Lewis (Tình bạn xuất phát vào thời điểm một người nói với người kia, ‘Gì đấy! Bạn cũng vậy sao? Tôi nghĩ tôi mới là người duy nhất.’)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại keo duy nhất có thể kết nối thế giới lại với nhau.)

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.’ – C.S. Lewis (Tình bạn bắt đầu khi một người nói với người kia, ‘Sao! Bạn cũng vậy à? Tôi nghĩ tôi là người duy nhất.’)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại keo duy nhất có thể kết nối thế giới lại với nhau.)

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.’ – C.S. Lewis (Tình bạn xuất hiện khi có người nói với người khác, ‘Cái gì! Bạn cũng vậy à? Tôi nghĩ tôi mới là người duy nhất.’)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together. – Woodrow Wilson (Tình bạn là loại keo duy nhất có thể làm cho thế giới này được kết nối lại với nhau.)

4. Những câu nói hay bằng tiếng Anh về gia đình

Family is not an important thing, it’s everything. – Michael J. Fox (Gia đình không phải là một điều quan trọng, nó chính là tất cả.)

 

Family is where life begins and love never ends. (Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.)

 

Family means no one gets left behind or forgotten. – David Ogden Stiers (Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị quên mất.)

 

The love of a family is life’s greatest blessing. (Tình yêu của gia đình là phúc lành lớn nhất trong cuộc đời.)

 

Family is not an important thing, it’s everything. – Michael J. Fox (Gia đình không phải là một điều quan trọng, nó là tất cả.)

 

Family is where life begins and love never ends. (Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.)

 

Family means no one gets left behind or forgotten. – David Ogden Stiers (Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị quên mất.)

 

The love of a family is life’s greatest blessing. (Tình yêu của gia đình là phúc lành lớn nhất trong cuộc đời.)

 

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony. – Friedrich Nietzsche (Trong cuộc sống gia đình, tình yêu là dầu nhớt giúp giảm ma sát, là xi măng kết nối thêm gần gũi, và là âm nhạc mang lại sự hòa hợp.)

 

Family is not an important thing, it’s everything. – Michael J. Fox (Gia đình không phải là một điều quan trọng, nó chính là tất cả.)

5. Những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng

nhung-cau-noi-hay-bang-tieng-anh-truyen-cam-hung
Những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền cảm hứng nhất

Believe you can and you’re halfway there. – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa đường.)

 

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm công việc xuất sắc là yêu công việc bạn đang làm.)

 

Don’t watch the clock; do what it does. Keep going. – Sam Levenson (Đừng nhìn đồng hồ; làm những gì nó làm. Tiếp tục đi.)

 

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. – Christian D. Larson (Hãy tin vào chính bạn và tất cả những gì bạn có. Hãy biết rằng bên trong bạn có điều gì đó lớn hơn bất kỳ trở ngại nào.)

 

Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. – Steve Jobs (Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó bằng cách sống cuộc đời của người khác.)

 

The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it. (Càng chăm chỉ bạn làm việc cho điều gì đó, càng tuyệt vời bạn sẽ cảm thấy khi bạn đạt được nó.)

 

The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. – Franklin D. Roosevelt (Giới hạn duy nhất cho sự thực hiện của chúng ta vào ngày mai sẽ là sự nghi ngờ của chúng ta vào ngày hôm nay.)

 

The future depends on what you do today. – Mahatma Gandhi (Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay.)

 

Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm dừng, thất bại cũng không phải là chết chóc: Điều quan trọng là lòng dũng cảm để tiếp tục.)

 

Don’t let yesterday take up too much of today. – Will Rogers (Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của hôm nay.)

Như vậy, SET GLOBAL đã tổng hợp những câu nói đầy cảm hứng bằng tiếng Anh để truyền động lực cho bạn. Hy vọng rằng những lời khuyên và tư duy tích cực từ những câu nói hay bằng tiếng Anh này sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Hãy luôn biết tận dụng sức mạnh của lời nói để thúc đẩy bản thân và đối mặt với những thách thức đầy tự tin.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng kí tư vấn

    SET Global cam kết bảo mật thông tin của quý anh/chị

    This will close in 0 seconds